* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

вівторок, 27 вересня 2016 р.

Михайло Грушевський – фундатор української державності: до 150-річчя від дня народженняЯ хочу… жити,
Щоб працювати,
страждати і боротись
разом із вами.
Михайло ГрушевськийВ історії української науки і культури кінця ХІХ – першої третини ХХ століття одне із почесних місць по праву належить Михайлу Сергійовичу Грушевському – визначному ідеологу українського відродження. Видатний учений, державний і громадсько-політичний діяч увійшов в історію України насамперед як її великий літописець, творець оригінальної концепції українського історичного процесу, автор багатотомної «Історії України-Руси», численної публіцистичної та археографічної спадщини. Водночас він був блискучим організатором наукової праці. Грушевський сприяв переходові української науки в Східній Галичині від поодиноких індивідуальних історичних пошуків до організованого, колективного й систематичного вивчення історії України та створив власну наукову школу. Його учнями були Іван Крип'якевич, Василь Герасимчук, Степан Томашівський, Іван Джиджора, Михайло Кордуба, Іван Кревецький, Омелян Терлецький.
В наш час М.С. Грушевський повертається до нас у пам’ятниках, назвах освітних установ, вулиць, майданів. У багатьох куточках світу започатковано асоціації, створено видавничі та наукові фонди імені Грушевського, встановлено премії, стипендії, що носять його ім’я, а Науковим товариством ім. Т.Г. Шевченка у Львові започатковано престижну відзнаку – почесну медаль М. Грушевського.Літопис життя та діяльності Михайла Грушевського
Життя віддане Україні

Наукові праці Михайла Грушевського з фонду бібліотекиГрушевський М.С. Твори: У 50 тт. / редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Львів: Світ, 2002 –
Т. 1: Серія «Суспільно-політичні твори (1894 – 1907)». – 2002. – 592 с.
Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського. Повне зібрання творів має включати всі опубліковані й неопубліковані твори М. Грушевського, його епістолярну, мемуарну спадщину й архів. У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., а також публіцистику вченого 1894 – 1907 років, що друкувалася переважно в журналі «Літературно-науковий вісник».

Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. /редкол.: П.С. Сохань та ін. – Київ: Наукова думка, 1994 – 2000. – (Пам’ятки історичної думки України).
Т. 1. – 1994. – 736 с.
Вершиною наукової діяльності Михайла Грушевського стала реалізація його мрії ще з київських студентських часів — написання суцільної історії України. Перший том фундаментальної "Історії України-Руси" побачив світ у 1898 році, 1898 р. - другий том, а протягом 1900 р. - третій, що містив давній період історії України. В основу цієї праці була покладена розроблена автором історична схема самостійного розвитку українського народу від найдавніших часів, що аргументовано спростовувало прийняту російською історіографією концепцію про єдину загальноросійську народність-колиску.
У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку ХІ століття.

Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді: В 6 ч. – Київ: Українознавство, 1996. – Ч. – 288 с.. – (Бібліотека журналу «Пам’ятки України»).
Перша частина праці присвячена оглядові подій і явищ всесвітньої історії від найдавніших часів до кінця середньовіччя.Грушевський М.С. Духовна Україна: збірка творів /упоряд. та додатки Ігоря Гирича, Оксани Дзюби, Василя Ульяновського. – Київ: Либідь, 1994. – 560 с. – (Пам’ятки історичної думки України).
Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С. Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку ХХ століття. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами тощо.Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ: Освіта, 1992. – 192 с.
Друкується за виданням: Михайло Грушевський. З історії релігійної думки на Україні. – Львів: З друкарні наукового товариства ім. Шевченка, 1925.
У книжці, починаючи з передісторичних глибин і завершуючи ХІХ століттям, в науково-популярній формі аналізується витоки релігійного світогляду українського народу, висвітлюються обставини релігійного життя в Україні у різні історичні періоди, показуються роль і місце релігійної ідеології у суспільно-політичному і культурному розвитку.


Грушевський М. Із літературної спадщини /ред. Любомир Винар; упоряд. Г. Бурлака і А. Шацька. – Нью-Йорк – Київ: Книга, 2000. – 416 с.; іл.
До книжки увійшли поезії, щоденникові записи та значна частина прозових творів Михайла Грушевського, написані ним переважно у 18880-90-х роках. Також друкуємо знайдений у Римі неповний текст кіносценарію М. Грушевського «Запорозці» (1920-ті роки).  Більшість творів публікуються вперше.
Науковий коментар містить широку інформацію про творчу лабораторію письменника, подає археографічні дані.


Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Донецьк: ТОВ ПКФ «БАО», 2003. – 736 с.
У цьому виданні перша російська публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921 – звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Вдадислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх. – Київ: Вид. дім «КМ Academia», 1994. – 256 с.
Книжка є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням «Ілюстрованої історії України». Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої покладено розповідь про суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.
Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 тт., 9 кн.. Т.1 /упоряд. В.В. Яременко; авт. передм. П.П. Кононенко; приміт. Л.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – 392 с. – (Літературні пам’ятки України).
Академік М.С. Грушевський – автор «Історії України-Руси» - був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п’ять томів «Історії української літератури», шостий зберігся в рукописі.
Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу – усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам’ятку української науки, а також як прекрасний посібник для студентів-філологів, які вивчають історію літератури та культури українського народу.

Грушевський М. На порозі Нової України: Гадки і мрії. – Київ: Наукова думка, 1991. – 128 с.
Книжка становить собою збірник статей і промов М. Грушевського, написаних і виголошених ним протягом 1917 – 1918 рр. Автор розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за державність і незалежність.


Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 /упоряд. А.Ф. Трубайчук. – Київ: Либідь, 1992. – 46 с.
Книга є своєрідним продовженням «Історії України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи розділів, де в хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республіки, боротьби за її незалежність.
Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIVсторіччя. – Київ: Наукова думка, 1991. 560 с. – (Пам’ятки історичної думки України).
Книга – перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентський лані. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія. Наукова діяльність Грушевського мала велике значення, бо до цього часу український народ не мав власної історичної науки. Після написання кількох історичних і історико-літературних статей і рецензій в журналах і газетах, на третьому курсі університету Грушевський взявся до праці на запропоновану своїм керівником, професором Антоновичем тему: «История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века». Ця робота отримала золоту медаль, а в 1891 році її видали у Києві.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа /сост. и ист. - биогр. Очерк Ф.П. Шевченко, В.А. Смолия; примеч. В.М. Рычки, А.И. Гуржия. – Лыбидь, 1990. – 400 с.
В книге в очерковой форме излагается история украинского народа со времен Киевского государства до начала ХХ века. Предлагаются оригинальные трактовки важнейших исторических событий, характеристики видных деятелей национальной истории. Текст сопровождается обширным научно-справочным аппаратом.
Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Дніпропетровськ: січ, 1993. – 55 с.
Твір відомого українського історика М.С. Грушевського присвячений життю і діяльності славного сина України, видатного політика, полководця Богдана Хмельницького.Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія (для першого початку). – Київ: АТ «Обереги», 1991. – 104 с.
Книжечка ця була написана в 1906 році, а вийшла 1907, в Петербурзі, - видало її Українське Добродійне Товариство, тільки без закінчення, де була коротка політична українська програма. Видавці пропустили її, з огляду на цензуру.


Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу/ передм. Я.П. Гояна; худож. оформл. О.В. Коваля. – Київ: Веселка, 1991. – 46 с.; іл. – (Українське відродження).
У книзі йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України.


Грушевський М. Хто такі українці й чого вони хочуть. – Київ: Т-во «Знання» України, 1991. – 240 с.
Переважна більшість праць М. Грушевського, шо ввійшла до цього збірника, побачила світ 1917 році. Окремі статті даються з деякими скороченнями.Грушевський М.С. Як жив український народ. Коротка історія України. Вид 2-е. – Репринтне відтворення. – Київ: РОВО «Укрвуз-поліграф», РВЦ «Орбіта», 1991. – 112 с.
Ця праця видатного вченого М. Грушевського написана на початку ХХ століття. Вийшло друком у 1915 році.

Праці про життя та діяльність М.С. Грушевського

Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського /упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А.П. Демиденка; вступ. Слово Л.М. Кравчука; післямова Ф.П. Шевченка; худож. оформл. О.В. Коваля. – Київ: Веселка, 1992. – 551 с.; іл.
У книзі зібрано многогранний і цінний матеріал про життя та діяльність Михайла Грушевського. Друкуються разом три автобіографії, ряд невідомих листів, альбом унікальних фотографій М.С. Грушевського.
Винар, Любомир. Грушевськознавство: ґенеза й історичний розвиток. – Київ: Українське Історичне Товариство; Міжнародне товариство ім. М. Грушевського; Вид-во ім. Олени Теліги. – 1998. – 216 с. – (Грушевськіяна, т. 5).
 Статті і матеріали, які увійшли до цієї книжки, висвітлюють головно розвиток і структуру науки грушевськознавство.Грушевський Михайло: фотоальбом / авт. тексту Л.В. Решедько. – Київ: Україна, 1996. – 140 с., іл.
Фотодокументальна розповідь про великого літописця, будівничого нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, інтелектуального, державного відродження української нації в ХХ столітті.

Матяш І. Зірка першої величини: життєпис К.М. Грушевської. – Київ, 2002. – 232 с.
У монографії висвітлено життєвий шлях і наукові здобуття доньки Михайла Грушевського – Катерини Грушевської – етнолога, соціолога, історика культури.Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.). – Ніжин: Вид-во «Аспект-Поліграф», 2007. – 156 с.
Матеріали науково-історичних читань, присвячені вивченню наукової та громадської спадщини видатного українського політика, державника, науковця М.С. Грушевського, інтерпретації його поглядів на сучасні суспільно-політичні події, зав’язків з Білоруссю в контексті впливу на формування українсько-білоруських відносин.
Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський. – Київ: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. – 63 с., іл. – (Стозір’я. б-ка української родини: Історики. Держані діячі. Дипломати).
У нарисі висвітлено життєвий шлях видатного українського вченого, державного й громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського, показано його внесок у розвиток вітчизняної історіографії, національного державотворення.

Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924 – 1934). – Київ: МП «Офорт», 1993. – 200 с.
Монографія присвячена життю і діяльності М.С. Грушевського після повернення на батьківщину. Величезна наукова, видавнича, організаторська робота воєдино злилася з мужньою боротьбою вченого за відстоювання своїх світоглядних позицій.

Плохій С. Великий переділ: незвичайна історія Михайла Грушевського / авт. переклад з англ. М. Климчука. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.
Книжка професора Гарвардського університету Сергія Плохія є першою спробою не тільки політичної, але також інтелектуальної біографії Михайла Грушевського на тлі ідейних колізій його доби.


Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924 – 1934. – Київ: Україна, 1996. – 335 с.
На підставі унікальних, недоступних раніше документів і матеріалів простежуються останні трагічні десять років життя і діяльності видатного українського політика і вченого М. Грушевського. Це роки, коли після повернення з еміграції на Батьківщину навесні 1924 р. і до самої смерті в листопаді 1934-го він перебував під постійнім наглядом ГПУ – НКВД.

Сохань П.С. М.С. Грушевський і ACADEMIA: ідея, змагання, діяльність /П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв. – Київ: МП «Офорт», 1993. – 322 с.
У книзі вперше в історіографії на підставі нових і маловідомих архівних джерел в комплексі досліджено проблему розвитку та втілення М.С. Грушевським ідеї Academia як інтегруючої інституції української національної академічної науки.

Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський. – Київ: ТОВ «КЕТС», 2013. – 128 с.
Грушевський зробив для української науки більше, ніж будь хто з його попередників. Першою й найвизначнішою його заслугою є те, що він створив повну історію України, на що не могли відважитися інші вчені.

Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): монографія. – Київ – Дрогобич, 2008. – 494 с.
Розглядається проблема рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття. Простежено становлення та поглиблення національних традицій інтерпретації наукового доробку вченого.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський /Юрій Шаповал, Ігор Верба. – Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 352 с., іл.
Це перша спроба в Україні створити узагальнюючий біографічний нарис Михайла Грушевського. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів відтворено його складний життєвий шлях, наукову та науково-організаційну діяльність. Життєпис М. Грушевського подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.Сторінками виданьМихайло Грушевський. Перший президент України, академік: біобібліографія (1885-2000рр) /укладач Борис Грановський. – Київ, 2001. – 386 с.
Довідник містить відомості про наукові, публіцистичні, політичні праці та літературні твори Михайла Грушевського, надруковані українською та іноземними мовами у 1885 – 200 роках, а також інформацію про публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників стосовно його життя та діяльності.
Твори Михайла Грушевського у фондах Одеської національної наукової бібліотеки : каталог / ОННБ ; упоряд., авт. вступ, ст. і комент. A.B. Іванченко ; відп. за вип. Л.В. Арюпіна ; ред. І.С. Шелестович. - Одеса, 2016. - 87 с.: іл.
Каталог присвячено 150-й річниці від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського, видатного вченого, політичного діяча, письменника, літературного критика та публіциста. До посібника включено вступну статтю; перелік основних дат життя та діяльності; бібліографічний опис праць М.С. Грушевського, які знаходяться у фондах Одеської національної наукової бібліотеки; опис штампів, печаток та екслібрисів на книжках М.С. Грушевського; листи М.С. Грушевського до М.Ф. Комарова, які супроводжуються коментарем; алфавітний покажчик творів Михайла Грушевського.
Листи М.С. Грушевського до М.Ф. Комарова, одеського бібліографа, критика, фольклориста, перекладача, лексикографа та громадського діяча, які зберігаються в ОННБ у відділі рідкісних видань і рукописів, є машинописними копіями оригіналів. Частково вони були опубліковані Г.Д. Зленком у газеті «Чорноморська комуна» (за 15 жовтня 1991 р.). У пропонованому читачеві виданні листи вперше публікуються повністю. Листування має переважно діловий характер, але є згадки про громадські події, а також події з побуту вченого.


Михайло Грушевський – світоч української державності : до 150-річчя від дня народження : бібліогр. список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. юрид. літ. ; [підгот. : З. П. Бондаровська ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська ;верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 8 c. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
*   *   *


 • Абаімов В. Історія та її соціально-виховуючи значення за Михайлом Грушевським // Історія в школі. – 1998. – С. 2 – 4.
 • Будз В. Проблема визначення законів і закономірностей історичного процесу в філософсько-історичній концепції Михайла Грушевського / Володимир Будз // Людина і політика. – 2001. – № 6. – С. 114-121.
 • Бурлака Г. Літературна спадщина Михайла Грушевського // Дивослово. - 2009. - № 1. – С. 48 – 58.
 • Бурлака Г. Про поезію Михайла Грушевського // Київська старовина.. – 1999. - № 5. – С. 43 – 50.
 • Гирич І. Б. М. Грушевський і І. Франко: до історії взаємин / І. Б. Гирич // Укр. істор. журн. – 2006. – № 5. – С. 35-67.
 • Голобородько Я. Речник української національної ідеї: до 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Я. Голобородько // Вісник НАН України. – 2006. – № 9. – С. 44-52.
 • Гомотюк О. Михайло Грушевський – архітектор науки про українство / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 26-52.
 • Гошуляк І. Михайло Грушевський: «Єднатися, концентруватися, а не ділитися» / І. Гошуляк // Віче. – 2004. – № 8. – С. 43-47.
 • Домбровський О. Грушеськіяна в «Українськім історику» // Український історик. – 1973. - № 3-4 (39 -40). – С. 29 – 37.
 • Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції 1919-1924 рр. / А. Жуковський // Укр. істор. журн. – 2002. – № 1. – С. 96-125.
 • Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С. Грушевського на еміграції 1919 – 1924 рр. // Український історичний журнал. – 2002. - № 1. – С. 96 – 125.
 • Заброварний С. І. Економічні погляди М. С. Грушевського / С. І. Заброварний // Укр. істор. журн. – 2009. – № 6. – С. 47-62.
 • Заруба В.М., Горинь В. Вілла Михайла Грушевського у Львові //Український історичний журнал. – 2003. - № 3. – С. 152 – 153.
 • Корольов Г. О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського / Г. О. Корольов // Укр. істор. журн. – 2011. – № 6. – С. 68-79.
 • Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир. – Київ, 2004. – С. 242 – 246.
 • Кулик Н. «Я не належу до породи героїв» / Наталія Кулик, Володимир Шуневич // Україна. – 2008. – № 12. – С. 86-92 : фото.
 • Лозовий В. Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янець-Подільський період (1919) // Молода нація. – 2004. - № 4. С. 22
 • Масненко В. В. Формування образу М. С. Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства / В. В. Масненко // Укр. істор. журн. – 2006. – № 5. – С. 19-34.
 • Мельниченко В. В ім’я українського слова : до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – № 2. – С. 10-11 : фото. – Бібліогр. : С. 11.
 • Мельниченко В. Михайло Грушевський і Тарас Шевченко: цікаві віртуальні перетинання : 10 історичних мініатюр / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 36. – С. 10-11 : фото.
 • Мельниченко В. Михайло Грушевський: «Обвинувачення Шевченка в малюванні карикатур…» / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 22. – С. 10-11 : фото.
 • Мельниченко В. Михайло Грушевський: «Так відбувся мій поворот на рідну землю…» / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 12. – С. 13 : фото.
 • Мельниченко В. Михайло Грушевський: «Шевченка признає пророком вся Україна» / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 16. – С. 10-11 : фото.
 • Мельниченко В. Михайло Грушевський: «Шевченко не розділяє, а єднає» : до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – № 6. – С. 8-9 : фото, іл.
 • Мельниченко В. Як Михайло Грушевський зустрів свій 50-річний ювілей / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 38. – С. 10-11 : фото.
 • Мельниченко В. Як Михайло Грушевський зустрів свій 50-річний ювілей //Слово Просвіти. – 2016. – 22-28 вересня. – С. 10 – 11
 • Мельниченко В. Як Михайло Сергійович і Олексій Максимович готували книгу про Україну і Московщину / Володимир Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 29. – С. 10-11 : фото.
 • Модрич-Варган В. Візія майбутньої України (заповітна програма Михайла Грушевського як голови Української держави) / Василь Модрич-Варган // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 29-42 : іл.
 • Мороз Ю. Меморіальна дошка М. Грушевському у Казані //Українське слово. – 2006. – 20 – 26 вересні. – С. 12.
 • Пиріг Р. Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою / Р. Я. Пиріг // Укр. істор. журн. – 2006. – № 5. – С. 4-19.
 • Рогожин А. Михайло Грушевський – світоч української державності / А. Рогожин // Право України. – 1996. – № 7. – С. 58-62.
 • Рум’янцев В. Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч / В. Рум’янцев // Вісник АПН України. – 2006. – № 4. – С. 78-86.
 • Стебельська А. Київське проповідництво ХІ-ХІІ століть у оцінці Михайла Грушевського //Збірник наукових праць канадського НТШ. – Торонто, 1993. – С. 44 – 57
 • Тельвак В. В. Методологічні основи історичних поглядів М. С. Грушевського (кінець - ХІХ –початок ХХ століття) / Віталій Тельвак // Київська старовина. – 2002. – № 2. – С. 3-28.
 • Тельвак В. В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець ХІХ- ХХ ст..) / В. В. Тельвак // Укр. істор. журн. – 2006. – № 5. – С. 67-83.
 • Тельвак В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського / Віталій Тельвак // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 126-139.
 • Тельвак В. Обговорення «Історії України» Михайла Грушевського на сторінках «The American Historical Review» / Віталій Тельвак // Київська старовина. – 2011. – № 5. – С. 118-123.
 • Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчої спадщині М. С. Грушевського – рецензента (1894-1914 рр.) / Віталій Тельвак // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 157-165.
 • Тельвак В.В. Життєвий і творчий шлях М. С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. / В. В. Тельвак // Укр. істор. журн. – 2008. – № 6. – С. 111-125.
 • Титаренко Л. Мала батьківщина роду Грушевських / Лідія Титаренко // Україна. – 2008. – № 1. – С. 44-45 : фото.
 • Ткаченко І. В. Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907-1914 рр.) / І. В. Ткаченко // Укр. істор. журн. – 2011. – № 6. – С. 55-67.
 • Ткаченко І. Видавнича діяльність М.С. Грушевського в Києві (1907 – 1914) у документах Київського тимчасового комітету у справах друку //Бібліотечний вісник. – 2005. - № 2. – С. 39 – 42.
 • Турченко Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф. Г. Турченко // Укр. істор. журн. – 2013. – № 2. – С. 74-94.
 • Цибенко І. Бібліотечна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник книжкової палати. – 2011. - № 9. – С. 33 – 36.
 • Цибенко І. Діяльність М. Грушевського: пошук бібліографічних джерел / І. Цибенко // Бібліотечна планета. – 2002. – № 4. – С. 34-35.
 • Шаповал Ю. І. Загадка смерті Михайла Грушевського / Ю. І. Шаповал // Укр. істор. журн. – 2006. – № 5. – С. 83-98.
 • Шаповал Ю.І. М.С. Грушевський у дзеркалі справи-формуляра //Український історичний журнал. – 2001. - № 4. – С. 140 – 161.
 • Янкова Н. «Повернув… мільйонам «непомнящих» їхню пам’ять…»: шкіц до портрета Михайла Грушевського / Н. Янкова // Київська старовина. – 2007. – № 6. – С. 163-171.

Михайло Грушевський – світоч української державності : до 150-річчя від дня народження : бібліогр. список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. юрид. літ. ; [підгот. : З. П. Бондаровська ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська ;верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 8 c. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.

Електронний архів джерел та літератури із ГрушевськіаниВ Києві було створено мурал з Михайлом Грушевським на будівлі по вулиці Січових Стрільців (колишня Артема), 75 в листопаді 2015 року.

Портрет Михайла Грушевського створили художники з творчого колективу «Kailas-V», які є також авторами Мура з гетьманом Скоропадським на вулиці Старовокзальній в Києві.

понеділок, 12 вересня 2016 р.

Станислав Лем - мастер фантастического гротеска: к 95-летию со дня рождения польского писателяСовременная цивилизация — обмен ценностей на удобства
C. Лем
 
Не существует малого зла. Этику не измеришь арифметикой
C. Лем
Станислав Лем (польск. Stanisław Lem; 12 сентября 1921, Львов, Польша — 27 марта 2006, Краков, Польша) — польский писатель, сатирик, философ, фантаст и футуролог. Его книги переведены на более чем 40 языков, продано более 30 млн. экземпляров.
Станислав Лем писал о трудностях общения человечества с далёкими от людей внеземными цивилизациями, о технологическом будущем земной цивилизации. Более поздние его работы посвящены также идеалистическому и утопическому обществу и проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического развития. Произведения Лема изобилуют интеллектуальным юмором, игрой слов, всевозможными аллюзиями.
Историю своей жизни и творческий путь писатель изобразил в автобиографическом произведении «Моя жизнь» (1983) и романе о львовском детстве «Высокий замок», а также серии интервью, опубликованных под названием «Так говорил… Лем».В отделе литературы на иностранных языках к юбилейной дате известного писателя-фантаста подготовлена книжная выставка произведений писателя и литературоведческого материала «Станислав Лем – мастер фантастического гротеска» .pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Doskonała próżnia. Wielkość urojona / S. Lem. - Copyright. - Kraków; Wrocław: Wydawnictwo literackie, [1986]. - 387, [5] s. - (Dzieła).
Данное издание состоит из двух циклов рассказа прославленного писателя «Абсолютный вакуум» и «Мнимая пустота». «Абсолютный вакуум» (пол. Doskonała prоżnia) - сборник рецензий на несуществующие книги.
Впервые полностью издан в 1971 году. В предисловии С. Лем от лица критика разбирает сборник и сам жанр рецензий на вымышленные сочинения.

В сборник входят рассказы:
 • «Абсолютная пустота» (Doskonała próżnia), «Робинзонады» (Robinsonady/Les Robinsonades) - главный герой этого произведения попадает на необитаемый остров и создаёт необходимое для сохранения рассудка общество в своём воображении;
 • «Гигамеш» (Gigamesz/Gigamesh) - автор воткал в историю повешения гангстера всю сумму познаний и умений истории, взяв за основу вавилонский эпос;
 • «Сексотрясение» (Seksplozja/Sexplosion), «Группенфюрер Луи XVI» (Gruppenführer Ludwik XVI /Gruppenführer Louis XVI). «Ничто, или Последовательность» (Nic, czyli konsekwencja /Rien du tout, ou la consequence) - поток несознания — писательница поняла, что с помощью событий неслучившихся можно описать историю не хуже, чем с помощью случившихся;
 • «Перикалипсис» (Perykalipsa /Perycalypsis) - апокалипсис уже случился, человечество тонет в избытке ненужных книг, написанных бездарными авторами;
 • «Идиот» (Idiota) - обычная семья растит ребёнка, оказавшегося идиотом, но его родители так уверовали в гениальность сына, что интерпретируют его слова и действия только в этом ключе, и в конце концов родители идиота достигают гениальности в своих интерпретациях.

Сборник завершается рассказом «Новая Космогония» (Nowa Kosmogonia) - Нобелевская речь профессора физики Альфреда Тесты, в которой он утверждает, что весь мир — игра могущественных цивилизаций, способных менять законы природы.

 • «Мнимая величина» ( пол. Wielkość urojona) - впервые издана польским издательством «Wydawnictwa Czytelnik» 1973 году. Состоит из обзоров вымышленных книг и рекламного проспекта к вымышленной «Экстелопедии Вестранда». Продолжает серию «литературных мистификаций», начатую в книге «Абсолютная пустота».

Включает рассказы «Предисловие», «Некробии», «Эрунтика», «История бит-литературы в пяти томах», «Экстелопедия Вестранда в 44 магнитомах». Одно из самых остроумных, тонких и ироничных произведений Станислава Лема, в котором равно проявились его таланты писателя, философа и литературного критика.
Сборник безупречно созданных рецензий на вымышленные произведения никогда не существовавших прозаиков - рецензий, в которых внимательный читатель способен рассмотреть намек не только на вполне реальные литературные тенденции второй половины XX века, но и на вполне узнаваемых авторов. Роман «нуар» и модернистская проза... «Поток сознания» и элитарная научная фантастика... Антиутопия и нонконформистская литература... В книге-игре Лема мы узнаем о них много нового и неожиданного.
Прижизненное издание автора.


pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Kongres futurologiczny. Maska / S. Lem. - Copyright. - Kraków; Wrocław: Wydawnictwo literackie, [1983]. - 185,[3] s. - (Dzieła).
В книге представлен фантастический роман Станислава Лема, опубликованный в 1971 году, «Футурологический конгресс» (польск. Kongres futurologiczny) из цикла воспоминаний Ийона Тихого —неутешительный прогноз развития человеческого общества в условиях нарастающей социальной конфронтации и стремительного истощения природных ресурсов: правящие круги с помощью химических препаратов погрузили все человечество в своего рода виртуальную реальность, иллюзорный мир почти полного изобилия и благополучия. Увидеть истинное положение вещей могут лишь единицы и только на короткое время. Настоящая же реальность — полный крах цивилизации, и повесть «Маска» - гармоничный синтез «жёсткой» научной фантастики, фэнтези и психологического детектива. Сам Лем говорил, что в повести его интересовала «проблема автодескрипции конечного автомата», т.е. полного самопознания им своих психических процессов. Прижизненное издание автора.

pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Ratuimy kosmos i inne opowiadania / S. Lem. - Kraków: Wydawnictwo literackie, [1966]. - 237,[3] s. - (Biblioteka  powszechna).
Данное издание представляет сборник рассказов великого фантаста, в который вошли такие известные произведения как «Испытание», «Альбатрос», «Терминус», входящие в цикл рассказов о пилоте Пирксе .В книгу помещены рассказы , связанные с Ийоном Тихим – «Воспоминания Ийона Тихого», из цикла «Кибериада» «Спасайте космос», «Путешествие первое «а», или Электрувер Трурля», «Путешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций Демона Второго Рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть»,а  также рассказы «Правда», « Друг», «Молот» и др. Все они относятся к жанру иронической фантастики, и к жанру социальной сатиры, и даже к жанру философской притчи. Золотая классика мировой фантастики, которая в наши дни читается с наслаждением. Прижизненное издание автора.

pol
84(4Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Fantastyka I futurologia / S. Lem. - Kraków: Wydawnictwo literackie, [1988]-[1988]. - (Dzieła). Tom II: Pola problemowe fantastyki. - [1988]. - 610, [2] s.
«Фантастика и футурология. Книга 2» - литературно-философское исследование, размышления уже ставшего классиком писателя-фантаста о взаимосвязях фантастики безоглядной игры воображения и футурологии строгой науки, ответственной за каждый свой постулат. Проблемные поля фантастики включают следующие разделы: Катастрофа, Роботы и люди, Космос и фантастика, Метафизика научной фантастики и футурология веры,  Эротика и секс,  Человек и сверхчеловек, Остатки,  Эксперимент в научной фантастике от Брэдбери до «Новой волны», Утопия и футурология. Первая публикация относится к 1970 году. Прижизненное издание автора.

pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Solaris / S. Lem. - [Kraków]: Wydawnictwo literackie, 1976. - 209,[3] s. - (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej).
Роман писателя «Солярис» впервые был опубликован в 1961 году и получил всемирное признание. Далекая планета Солярис покрыта гигантским океаном протоплазмы, и этот океан проявляет признаки сознательной деятельности, он проникает в умы людей со Станции Солярис и вскрывает то, что было глубоко спрятано в каждом из них: чувство вины, трагические события из прошлого, загнанные в глубины памяти, тайные и постыдные желания. Однако, любые попытки людей установить контакт с океаном заканчиваются неудачей. В 1972 году знаменитый режиссер А. Тарковский снял одноимённый фильм по этому роману. Прижизненное издание автора.

pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Eden / S. Lem. - Kraków: Wydawnictwo literackie, [1971]. - 256 s. - (Dziela wybrany).
На планете, именуемой «Эдем», терпит крушение космический корабль землян. Поскольку ракета зарывается в грунт при падении, а многие системы не функционируют, экипажу из 6 человек приходится выживать в неизвестном мире, пользуясь поначалу лишь примитивнейшими орудиями труда. В процессе ремонта корабля и попутного исследования планеты, экипаж встречается сначала с признаками существования цивилизации, а потом и с ней самой. Другая цивилизация, кажется, вообще не обращает внимания на пришельцев. Но позже земляне узнают - здесь они непрошенные гости, не всем понятные, а главное - неспособные ничем никому помочь.
Прижизненное издание автора.

pol
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Eden / S. Lem. - Warszawa: Iskry, 1977. - 362,[2] s. - (Fantastyka-Przygoda).
Экипаж корабля — Координатор, Физик, Химик, Кибернетик и Доктор пытаются починить корабль и совершают вылазки на планету с целью ознакомиться с ней. Увиденное на планете показало, как отличаются цивилизации Земли и Эдема. Экипаж сталкиваются с жителями планеты, которых назвали двутелами, но встречи оказались небезопасными. Прижизненное издание автора.


hun
84(4Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Kiberiáda / S. Lem; Forditotta: Murányi Beatrix. - Második kiadás.-Budapest: Európa könyvkiadó, 1987. - 416 ol.
Венгерское издание произведений прославленного фантаста представляет серию рассказов из цикла «Кибериада», объединенных фантастической псевдо-средневековой вселенной, где место людей занимают роботы, а также общими героями — великими конструкторами Трурлем и Клапауцием. Прижизненное издание автора.

hun
И(Пол)
L 53
Lem, Stanisław. Szénanátha / S. Lem; Forditotta: Murányi Beatrix. - Budapest: Európa könyvkiadó, 1980. - 330,[6] ol.
Ещё одно венгерское издание  включает четыре произведения автора. Роман «Катар» (1970) – роман-триллер. На одном из курортов начали умирать люди. Самоубийства и несчастные случаи. Но может они подстроены? Все случаи уникальны. Почему-то смерть стала зависеть от характера человека и от его пристрастий. Но до сих пор не ясно, в чем дело. На помощь расследованию приходит дублер одного из погибших. Он берет его вещи, перенимает его повадки, живет в том же месте... но ничего не происходит, пока он — играет роль... Повесть «Маска» - это превосходный детектив, в основу которого положена идея непознаваемости человеком глубинных мотивов его поведения, ведет нас от мистической истории, через детектив, к блестящей фантастике. Маска осознает себя; Маска приоткрывает свои намерения; Маска идет по следу. Ей нужно настичь возлюбленного, она без него не может жить. Это не красивая метафора, а факт. «Из воспоминаний Ийона Тихого: Профессор Донда» (1973) - сатирический рассказ. Сначала Ийона Тихого делают виноватым в международных конфликтах, после чего он знакомится с кибернетиком А. Дондой, который предсказывает «информационный взрыв» — превращение всей информации на всех компьютерах Земли в материю, что привело к откату всей цивилизации на пещерный уровень. На протяжении всего рассказа автор рассматривает отклонение от нормы как способ развития. «137 секунд» является образцом классической научной фантастики, в которой фантастическая идея, например, естественнонаучная гипотеза — выступает равноправным персонажем, одним из главных действующих лиц. Здесь она воплощена в образе сверхпроницательной компьютерной сети. Рассматриваются некоторые аспекты предвидения, предсказания еще не наступивших событий. Довольно простой сюжет компенсируется достаточно глубоким погружением в проблему отражения времени в сознании человека. Не так просто время, как нам кажется! Что ж, «использование необычайных возможностей, которые открывает нам прогресс, не всегда легкое дело...» Прижизненное издание автора.


Произведения С. Лема из фондов библиотеки