* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

пʼятниця, 7 жовтня 2016 р.

Англійське мовознавство у теоретичних та практичних працях українських вчених–філологів


Для тих, хто цікавиться аспектами англійської мови


Мовознавство (лінгвістика) — наука, об’єктом дослідження якої є властивості, функції, будова та історичний розвиток мови. Джерела мовознавства сягають давньої Індії, Китаю, Греції.
Сучасне мовознавство вивчає мову як поліфункціональну та універсальну знакову систему, притаманну людині, а також конкретні мови, різноманітність їхньої структури, особливості розвитку.
Воно охоплює низку взаємопов’язаних лінгвістичних дисциплін. Розмежовують загальне мовознавство і часткові мовознавчі сфери, наприклад, українська, англійська тощо.
Окреслюють дисципліни про внутрішню будову мови («внутрішню лінгвістику»): фонетику, фонологію, морфологію, синтаксис, семасіологію, лексикологію, стилістику, типологію та ін.; про історичний розвиток мови (порівняльно-історичну граматику, етимологію); про функціонування мови в суспільстві («зовнішню лінгвістику», екстралінгвістику); ареальну лінгвістику, соціолінгвістику. Особливу галузь сучасного мовознавства  складає лінгвістика тексту. Існують також прикладні лінгвістичні дисципліни (лексикографія, експериментальна фонетика та ін.).
На перетині лінгвістики та інших наук виникають комплексні дисципліни: психолінгвістика, математична, інженерна лінгвістика, тощо.
Видатними українськими мовознавцями були Л. А. Булаховський, О. С. Мельничук, В. М. Русанівський.
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні є провідним багатопрофільним центром лінгвістичних досліджень в Україні. Він розробляє теорію й методологію мовознав­ства, вивчає історію, структуру та функціонування  мов світу, зокрема германських (англійська, німецька, шведська тощо). У різні роки Інститут підготував чимало фундаментальних праць, добре відомих в Україні та за її межами. Його часопис «Мовознавство»  знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Пропонуємо сучасні видання  досліджень українських мовознавців з деяких  галузей англійського мовознавства, що є у відділі літературі іноземними мовами бібліотеки.


eng
81.432.1-3-923
Г 78
Гороть, Є. І. Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, та ін. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 419,[1]. - (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки).
Посібник складається з двох частин. У першій висвітлюються питання основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови, зокрема: словотвір, морфологічна та семантична будова англійського слова, етимологічні основи англійської лексики, стилістичний і фразеологічний склад сучасної англійської лексичної системи, варіанти й діалекти англійської мови, історія англійської лексикографії. Друга частина посібника включає вправи з усіх цих розділів. Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.

eng
81.2-7-923
M 63
Мірам, Г. Е. Основи перекладу [Текст]: курс лекцій з теорії та практики пер. для ф-тів та ін-тів міжнарод. відносин / Г. Е. Мірам, В. В. Дейнеко, Л. А. Тарануха, та ін. ; ред. англ. тексту Н. Брешко. – Київ: Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 240 с.
Навчальний посібник «Основи перекладу» є першою частиною курсу лекцій з теорії та практики перекладу, призначеного для студентської аудиторії відповідних факультетів вищих навчальних закладів, враховує мовну та комунікативну специфіку підготовки спеціалістів широкого гуманітарного профілю, зокрема міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародної інформації, міжнародних економічних відносин.

eng
81.432.1-923
О 75
Основи перекладу: грамат. та лекс. аспекти [Текст] : навч. посіб. / за ред. доктора філолог. наук проф. В. К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 310,[2] с. – (Вища освіта XXI століття).
Пропонований навчальний посібник складається з 20 модулів, кожен з яких є одиницею навчальної системи, покладеної в основу комплексу. Кожний модуль містить чотири блоки, спрямовані на роботу зі складними лексичними зворотами та специфічними граматичними конструкціями. Додатки включають перелік найчастіше вживаних абревіатур та скорочень, оригінальні текстові матеріали для аудиторної та самостійної роботи. Для  студентів лінгвістичних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми перекладу з англійської на українську мову.

eng
81.432.1-7- 923
П 69
Практикум перекладу: англійська-українська [Текст] : підруч. / Н. В. Бідасюк, Р. В. Боднар, Ю. В. Якимчук, та ін. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] c.
Це новаторський підручник, який вдало поєднує кращі вітчизняні методики викладання перекладу та зарубіжні комунікативні підходи, характерні для британських та американських підручників. За змістом він відповідає програмі курсу «Теорія та практика перекладу» для студентів факультетів перекладу та міжнародних відносин, що навчаються  за Болонською системою. У підручнику наведено тексти для синхронного й послідовного перекладу, перекладу відеоматеріалів і фільмів, вправи на прагматичну адаптацію, розпізнавання і відтворення термінології, оцінку адекватності та еквівалентності перекладу. Теоретична частина супроводжується вправами на закріплення вивченого матеріалу та оволодіння фаховими навичками перекладу. Високу цінність підручнику надають вдало підібраний лексичний матеріал, сучасність наведених текстів та їх насиченість лінгвокультурною інформацією. Для студентів і викладачів факультетів перекладу та міжнародних відносин, слухачів спеціалізованих курсів з перекладу та для тих, хто цікавиться питаннями  перекладу.

eng
81.432.1-7
К 21
Карабан, В’ячеслав Іванович. Переклад англійської наукової і технічної літератури: граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми [Текст] / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 562,[12].
Посібник-довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу – лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. У підручнику розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, та подаються вправи на відповідні труднощі перекладу. Також  містяться додаткові вправи та завдання на переклад речень та невеликих текстів. Посібник –довідник призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову і бажаючих удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.

eng
81.432.1-3
К 21
Верба, Лідія Георгіївна. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від. вузів /Л. Г. Верба. – Вид. четверте, перероб. та допов. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 246,[2].
Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської і української мов. До нього входять такі розділи, як методи , слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференціація лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мовах, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропонуються вправи. Призначений для викладачів та студентів перекладацьких відділень вузів. Може бути використаний у нормативному курсі лексикології на філологічних відділеннях, зокрема для спеціальностей «англійська мова» та «українська мова як іноземна».

eng
81.432.1-923
Д 79
Дубенко, Олена Юріївна. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [ посіб. для студентів вищ. навч. закл.] /О. Ю. Дубенко. –Вінниця: Нова книга, 2005. – 223,[1].
Посібник є першою спробою висвітлення курсу порівняльної стилістики англійської та української мов. В ньому розглянуто базову лінгвостилістичну проблематику - поняття стилю, основні функціональні стилі і підстилі мови, а також низку загально філологічних питань, безпосередньо пов’язаних зі специфікою розуміння стилістичної доречності в порівнюваних мовах. Це стратегії ввічливості, лінгвокультурологічна складова стилю, сміхова культура, тендерний чинник стилетворення, культура мовлення. Книга призначена для широкого кола читачів, насамперед для студентів перекладацьких відділень і філологічних факультетів університетів, аспірантів та викладачів усіх вищих навчальних закладів.

eng
81.432.1-7
К 68
Корунець, Ілько Вакулович. Порівняльна типологія англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. / І. В. Корунець. – вид. друге, допов. й перероб. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 459,[5].
Пропонований посібник є першою в Україні працею, в якій робиться спроба порівняння синхронічного зрізу і мовних одиниць і явищ англійської та українських мов на всіх(окрім стилістичного) рівнях лінгвістичної стратифікації (елементів мови: лексичних, фразеологічних одиниць, фонетичних особливостей, синтаксичних конструкцій, що свідчать про соціальний статус того, хто говорить). Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, почасти компонентного і трансформаційного методів. Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів та їх українських перекладів чи з творів українських письменників. Посібник  може бути використаний викладачами порівняльного мовознавства, а також викладачами вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантами та студентами, які вивчають і цікавляться спільними(ізоморфними) й відмінними (аломорфними) рисами та явищами англійської та української мов.

eng
81.432.1-923
М 64
Мирончук, Тетяна Андріївна. Збірник вправ з порівняльної граматики англійської та української мов [Текст] : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] /Т. А. Мирончук. – Київ: МАУП, 2005. – 127,[1].
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто частини мови циклу «Іменна група». На практичному тренувальному матеріалі порівнюються категоріальні ознаки іменника, прикметника, займенника й числівника в англійській та українській мовах. Значну увагу приділено вправам на переклад, завдяки яким студенти навчаються долати труднощі синтагматичної організації української та англійської мов і шукати адекватні засоби відтворення структурних і семантичних розбіжностей порівнюваних частин мови. Призначено для студентів –філологів та перекладачів.

eng
81.432.1
О 23
Образцова, Олена Михайлівна. Лінійна організація висловлення в англійській, російській та українській мовах [Текст] : монографія / О. М. Образцова; М-во освіти і науки України; Міжнарод. гуманітар. у-т. – Харків : БУРУН КНИГА, 2012. – 383,[1].

В монографії представлено результати зіставного дослідження функціонування простого речення в англійській, російській та українській мовах. Комплексному аналізу піддано синтаксичну структуру речення(у варіантах лінійної послідовності елементів), смислорольову і референтну семантику речення в цілому і його складових. Виявлено, проаналізовано і систематизовано спільні і специфічні для зіставлюваних мов структурні, семантичні та когнітивні аспекти лінійної організації простого розповідного речення. Принципово новим є обґрунтування виявленої в ході дослідження кореляції між синтаксичною структурою та семантикою речення, а також композиційно-мовленнєвими формами тексту, обґрунтування когнітивної обумовленості лінійної організації висловлення в зіставлюваних мовах. В монографії викладено основи теорії когнітивно-семантичного синтаксису, головним постулатом якого є ідея про діалектичну єдність синтаксису, семантики і когніції (процеса, за допомогою якого відбувається обробка інформації(сприйняття, увага, пам’ять)). Призначається філологам та всім, кого цікавлять питання лінгвістики.